LOGO
EN

Dyskryminacja oraz jej wpływ na jakość życia osób zakażonych wirusem HIV w Polsce na przykładzie miasta Białegostoku: badanie przekrojowe

Marta Milewska-Buzun1, Mateusz Cybulski1, Anna Baranowska1, Maria Kózka2, Iwona Paradowska-Stankiewicz3

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (3), p. 165–175
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0022
PlumX metrics:
Streszczenie

Wprowadzenie i cel: Celem pracy była ocena zachowań dyskryminujących wobec osób zakażonych wirusem HIV w Polsce w opinii pacjentów leczonych w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym z Pododdziałem dla Zakażonych HIV i Chorych na AIDS Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 147 osób, w tym 104 mężczyzn (70,7%) oraz 43 kobiety (29,3%). Badania zostały przeprowadzone w okresie od maja 2019 do stycznia 2020 roku. W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem zmodyfikowanego kwestionariusza ankiety pt. „Psychospołeczna sytuacja osób żyjących z HIV/AIDS w Polsce” autorstwa dr Magdaleny Ankiersztejn-Bartczak oraz standaryzowane skale psychometryczne: Skróconą Wersję Ankiety Oceniającej Jakość Życia (World Health Organization Quality of Life, WHOQOL-BREF), Kwestionariusz Oceny Jakości Życia (Short Form Health Survey, SF-36), Skalę Akceptacji Choroby (Acceptance of Illness Scale, AIS), Skalę Satysfakcji z Życia (Satisfaction with Life Scale, SWLS), Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia (General Health Questionnaire, GHQ-28) oraz Skalę Depresji Becka (Beck Depression Inventory, BDI). Wyniki: Z przejawami dyskryminacji spotkał się co trzeci ankietowany (32,7%). Osobami najczęściej dyskryminującymi osoby seropozytywne byli pracownicy ochrony zdrowia (23,8%). Jako najczęstszą formę dyskryminacji pacjenci wymieniali odmowę pomocy lekarskiej, a także nieetyczne traktowanie ze strony personelu medycznego (po 10,9%). Wnioski: Jakość życia osób zakażonych wirusem HIV prezentowała się na średnim poziomie i była determinowana przez doświadczenie stygmatyzacji/dyskryminacji w związku z zakażeniem. Lepszą jakość życia prezentowały osoby bez doświadczenia stygmatyzacji/dyskryminacji. Osoby zakażone wirusem HIV często doświadczały dyskryminacji i stygmatyzacji ze względu na rozpoznanie kliniczne. Najczęściej dyskryminującymi osobami byli pracownicy ochrony zdrowia, dlatego istotne jest podjęcie działań edukacyjnych w tej grupie pracowników, których celem będzie prowadzenie kampanii antydyskryminacyjnej wobec osób seropozytywnych.

Słowa kluczowe
akceptacja choroby, depresja, ludzki wirus niedoboru odporności, satysfakcja z życia, jakość życia