LOGO
EN

Poczucie przynależności do szkoły, relacje rówieśnicze i bezsenność jako predyktory problemowego grania w gry sieciowe wśród uczniów szkół gimnazjalnych

Seyhan Bekir, Jale Eldeleklioğlu

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (2), p. 91–97
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0012
PlumX metrics:
Streszczenie

Celem badania było określenie skali zjawiska problemowego grania w gry sieciowe wśród uczniów gimnazjów w zależności od szeregu czynników obejmujących wiek, płeć, typ szkoły, relacje rówieśnicze, poczucie przynależności do szkoły i bezsenność. Do badania włączono 291 uczniów szkół na poziomie gimnazjalnym. Grupa badana obejmowała 147 chłopców i 144 dziewczęta. W badaniu zastosowano jedną z celowych metod doboru próby – metodę doboru próby nielosowej. Problemowe granie w gry sieciowe było zmienną zależną, natomiast relacje rówieśnicze, poczucie przynależności do szkoły i bezsenność stanowiły zmienne niezależne. Aby ustalić, czy czynniki niezależne mają wartość predykcyjną względem zmiennej zależnej, przeprowadzono analizę regresji wielokrotnej. Wykazano, że bezsenność, poczucie przynależności do szkoły, relacje rówieśnicze, typ szkoły, wiek i czynniki związane z wiekiem odpowiadają za 30% zmiennej problemowego grania w gry sieciowe.

Słowa kluczowe
problemowe granie w gry sieciowe, relacje rówieśnicze, poczucie przynależności do szkoły, bezsenność