LOGO
EN

Analiza inteligencji 32-języcznego mężczyzny

Mateusz Jan Dudka

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (2), p. 115–118
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0016
PlumX metrics:
Streszczenie

Prezentowane studium przypadku to opis specyfiki funkcjonowania 69-letniego mężczyzny, który w okresie dziewięciu lat nauczył się 31 języków obcych. Dotychczasowe badania koncentrowały się wokół problematyki cech osobowości, temperamentu oraz poziomu rozwoju funkcji wykonawczych – w kontekście uczenia się wielu języków obcych. Celem podjętej analizy było ustalenie poziomu poznawczego funkcjonowania mężczyzny. W niniejszym projekcie wykorzystano trzy narzędzia badawcze: Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Płynnej Cattella (CFT-20-R), Test Rozumienia Słów w wersji dla zaawansowanych (TRS-Z) oraz Montrealską Skalę Oceny Funkcji Poznawczych (Montreal Cognitive Assessment, MoCA). Uzyskane przez badanego wyniki wskazują na bardzo wysoki poziom inteligencji płynnej i skrystalizowanej, ale w przypadku testu MoCA otrzymany wynik mieści się w dolnej granicy normy i sugeruje deficyty odroczonej pamięci werbalno-słuchowej. Na podstawie zebranych danych można wnioskować, że w przypadku mężczyzny biorącego udział w badaniu poziom inteligencji (płynnej i skrystalizowanej) stanowi osnowę rozwoju ponadprzeciętnych zdolności językowych. Wciąż niejasne pozostają kwestie związane z uczeniem się materiału werbalnego i pozawerbalnego.

Słowa kluczowe
wielojęzyczność, inteligencja płynna, rozumienie słów, funkcje poznawcze