LOGO
EN

Czy empatia jest nadal istotna w dzisiejszym świecie?

Monika Leończyk-Spórna1, Aleksandra Jażdżyńska2

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2023, 23 (1), p. 62–63
DOI: 10.15557/PiPK.2023.0008
PlumX metrics: