LOGO
EN

Trafność czynnikowa, równoważność pomiaru i trafność kryterialna Szpitalnej Skali Lęku i Depresji w próbie polskich studentów

Stanisław Konrad Czerwiński, Julia Jadwiga Mackiewicz,Weronika Maria Mytlewska, Paweł Andrzej Atroszko

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (1), p. 13–18
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0002
PlumX metrics:
Streszczenie

Cel: Wraz z rosnącym w ostatnich latach problemem psychopatologii wśród studentów pojawia się wyraźna potrzeba krótkich i trafnych narzędzi do badania ich zdrowia psychicznego. Szpitalna Skala Lęku i Depresji (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS) jest jednym z najczęściej używanych narzędzi mierzących te konstrukty. Celem badania było sprawdzenie właściwości psychometrycznych polskiej wersji HADS w próbie studentów. Materiał i metoda: W badaniu wzięło udział 1032 studentów. Grupa badana była zróżnicowana pod względem typu uczelni, roku studiów oraz studiowanego kierunku. Konfirmacyjna analiza czynnikowa została zastosowana do zbadania dopasowania oryginalnego 2-czynnikowego modelu. Serię hierarchicznie osadzonych modeli przetestowano, aby zbadać równoważność pomiaru między płciami. Obliczono współczynniki korelacji Pearsona wyników HADS ze zmiennymi kryterialnymi. Oszacowano występowanie depresji na podstawie empirycznego progu odcięcia. Wyniki: Konfirmacyjna analiza czynnikowa pokazała dobre dopasowanie modelu polskiej wersji HADS oraz ścisłą równoważność pomiaru między płciami. Zarówno lęk, jak i depresja były związane z wyższym stresem oraz niższą jakością snu, wsparciem społecznym i ogólną jakością życia. Występowanie depresji zostało oszacowane na 7,6% oraz 21,2%, w zależności od przyjętego progu odcięcia. Wnioski: Badanie dostarczyło danych wskazujących na dobre właściwości psychometryczne oryginalnej 2-czynnikowej struktury polskiej wersji HADS w próbie studentów oraz równoważność pomiaru między płciami. Narzędzie to jest trafnym instrumentem do krótkiego pomiaru lęku i depresji wśród studentów.

Słowa kluczowe
lęk, depresja, równoważność pomiaru, skala, trafność