LOGO
pl en

Program edukacyjny „Kontakt w leczeniu” - opis, cele, podstawy teoretyczne

Aleksandra Wieczorek1, Agnieszka Fusińska-Korpik1,2, Łukasz Cichocki1,2

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (2), p. 134–140
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0015
Streszczenie

Efektywna komunikacja medyczna jest niezwykle ważnym aspektem medycyny zorientowanej na pacjenta. Pozwala na osiąganie lepszych rezultatów leczenia, a w przypadku pacjentów doświadczających problemów natury psychicznej ma kluczowe znaczenie. Badania jednoznacznie wskazują, że jakość komunikacji to podstawowy element świadczeń medycznych, który nie tylko wpływa na zadowolenie pacjentów, ale także może zmniejszać ryzyko wypalenia zawodowego wśród personelu mającego kontakt z chorymi. Poczucie wzajemnego zrozumienia przekłada się na zaufanie i przyczynia do bardziej skrupulatnego przestrzegania zaleceń lekarskich. Biorąc pod uwagę współpracę całego personelu medycznego i niemedycznego, wysoka jakość komunikacji redukuje ryzyko napięć i konfliktów, zmniejsza też liczbę skarg zgłaszanych przez pacjentów. Zarówno wyniki badań, jak i doświadczenia własne wskazują, że osoby z zaburzeniami psychicznymi często czują się niezrozumiane, stygmatyzowane czy ignorowane przez personel placówek ochrony zdrowia. Bazując na powyższych założeniach, eksperci Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie opracowali autorski program „Kontakt w leczeniu”. Został on zrealizowany w 2018 roku ze środków Ministerstwa Zdrowia i objął ponad 2500 profesjonalistów w województwach małopolskim i podkarpackim. Celem projektu było podniesienie kompetencji komunikacyjnych personelu medycznego i niemedycznego w kontakcie z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi. Autorzy artykułu szczegółowo opisują założenia teoretyczne, cele i przebieg programu.

Słowa kluczowe
edukacja, komunikacja medyczna, zaburzenia psychiczne