LOGO
pl en

Grupowe poradnictwo psychologiczne jako forma profilaktyki zachowań uzależnieniowych młodzieży

Sveta Berdibayeva1, Saira Zhiyenbayeva2, Farida Sakhiyeva3, Alena Garber4, Maira Kabakova1, Dmitry Ivanov5

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (2), p. 95–103
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0010
Streszczenie

W pracy dokonano analizy piśmiennictwa krajowego i zagranicznego dotyczącego zagadnienia zachowań nałogowych młodzieży. Podsumowano stan wiedzy naukowej w tej dziedzinie oraz nakreślono mechanizmy powstawania uzależnienia i profil psychologiczny młodzieży przejawiającej takie zachowania. Autorzy dokonują przeglądu współczesnych badań poświęconych problematyce uzależnienia od internetu, jedzenia i alkoholu. Przegląd obejmuje piśmiennictwo rosyjskie, kazachskie i międzynarodowe na temat profilaktyki zachowań uzależnieniowych młodzieży. W pracy szczegółowo przedstawiono pojęcie „psychologicznej profilaktyki zachowań nałogowych młodzieży” oraz określono zasady i cele pracy profilaktycznej z młodzieżą wykazującą skłonność do zachowań uzależnieniowych. Zaproponowano także zestaw technik diagnostycznych do badania skłonności młodzieży do zachowań uzależnieniowych. Opisano treść i skuteczność programu profilaktyki psychologicznej u młodzieży z predyspozycją do zachowań nałogowych bazującego na grupowym poradnictwie psychologicznym. Autorzy opisują przebieg eksperymentalnego programu badającego predyspozycje młodzieży do zachowań uzależnieniowych oraz analizują skuteczność opracowanego programu wsparcia psychologicznego. Wskazują również na skuteczność grupowego poradnictwa młodzieży jako narzędzia zapobiegania zachowaniom uzależnieniowym. Wyniki badania potwierdzają sformułowaną przez autorów hipotezę, że grupowe formy poradnictwa psychologicznego stanowią skuteczną formę profilaktyki uzależnień dzięki wykorzystaniu aktywności młodzieży. Otrzymane wyniki mogą przyczyniać się do rozwoju wiedzy pedagogicznej i psychologicznej w zakresie profilaktyki oraz tworzenia nowoczesnego systemu edukacji antyalkoholowej i antynarkotykowej wśród młodzieży. Mogą być również przydatne w placówkach oświatowych podczas pracy wychowawczej i terapeutycznej z młodzieżą.

Słowa kluczowe
adolescencja, zachowania dewiacyjne, uzależnienie, profilaktyka uzależnień, poradnictwo psychologiczne