LOGO
pl en

Komunikacja w opiece medycznej jako przedmiot badań naukowych. Przegląd narracyjny literatury z lat 2013–2017

Maciej Załuski, Marta Makara-Studzińska

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (4), p. 418–423
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0046
Streszczenie

Gromadzenie wiedzy na temat komunikacji medycznej jest związane z prowadzeniem badań naukowych. Celem przedstawionej w artykule analizy był przegląd literatury naukowej w dziedzinie badań nad komunikacją interpersonalną pomiędzy lekarzem a pacjentem. Autorzy dokonali przeglądu piśmiennictwa naukowego dotyczącego badań nad komunikacją w ochronie zdrowia opublikowanego na świecie w latach 2013–2017. Strategia przyjęta do wyszukiwana artykułów objęła zastosowanie trzech baz danych i trzech wyszukiwarek naukowych. Do przeglądania zbioru artykułów wykorzystano kombinację słów pochodzących z języka informacyjno-wyszukiwawczego MeSH (Medical Subject Headings): „pacjent”, „lekarz”, „komunikacja”, „pomiar”. W rezultacie uzyskano 29 artykułów empirycznych. Tematyka prac opisanych w artykułach obejmowała: zagadnienia specyfiki komunikowania się z pacjentami cierpiącymi ze względu na różnorakie choroby somatyczne, analizę procedur służących angażowaniu pacjentów w podejmowanie decyzji prozdrowotnych, prezentację wyników badań nad efektywnością komunikacyjną w zakresie profilaktyki i leczenia osób dorosłych, analizę właściwości psychometrycznych narzędzi służących do pomiaru procesu komunikowania się interpersonalnego w służbie zdrowia. Brak jest zrandomizowanych badań ukazujących zależności kierunkowe pomiędzy stosowanymi rodzajami komunikacji a zmianami zachowań pacjentów, zastosowane metody i narzędzia badawcze wymagają dalszych prac doskonalących. W praktyce klinicznej wymagana jest popularyzacja dobrych praktyk komunikacyjnych poprzez organizowanie sesji szkoleniowych dla lekarzy i pacjentów.

Słowa kluczowe
relacja lekarz–pacjent, komunikowanie się interpersonalne, badania empiryczne