LOGO
pl en

Alkoholicy wysokofunkcjonujący – odrębny typ? Poszukiwanie wspólnych cech w istniejących typologiach alkoholizmu

Kamila Morawska, Jan Chodkiewicz

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (4), p. 411–417
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0045
Streszczenie

W pracy zawarto przegląd wybranych klasyfikacji alkoholizmu, w których uwzględniono podtyp osób uzależnionych o względnie dobrym funkcjonowaniu. Przeanalizowano zarówno znane typologie, zajmujące stałe miejsce w psychologii alkoholizmu, jak i badania innych autorów, w których wyszczególniono grupę o podobnych właściwościach, jakimi charakteryzuje się wysokofunkcjonujący podtyp alkoholików. Zasadniczym celem artykułu był przegląd klasyfikacji ze szczególnym naciskiem na wskazanie cech spójnych z obrazem alkoholików wysokofunkcjonujących otrzymanym w badaniach Mossa i wsp. (2007). Stwierdzono, że większość typologii zawiera typ o cechach zbliżonych do wysokofunkcjonującego (późna inicjacja alkoholowa i późniejszy niż w innych grupach początek choroby, łagodny przebieg, wyższy poziom funkcjonowania psychospołecznego, niski wskaźnik alkoholizmu w rodzinie, rzadsze występowanie innych zaburzeń psychicznych czy mniejsze nasilenie objawów abstynencyjnych), jednak wykazano także pewne różnice. Potrzebne są dalsze badania na temat czynników osobowościowych, temperamentalnych, obejmujących zasoby osobiste czy związanych z podejmowaniem i przebiegiem terapii oraz utrzymywaniem abstynencji. Ponadto należy przeprowadzić analizę szkód dokonywanych przez chorobę u alkoholików wysokofunkcjonujących. Wyniki takich badań miałyby zastosowanie zarówno praktyczne (pomogłyby w diagnostyce i skutecznej terapii), jak i teoretyczne (pozwoliłyby stworzyć ramy, w które można ująć omawianą grupę alkoholików, i wskazały, jakie cechy i w jakim zakresie różnicują alkoholików wysokofunkcjonujących od pozostałych).

Słowa kluczowe
uzależnienie od alkoholu, alkoholicy wysokofunkcjonujący, typologie alkoholizmu