LOGO
pl en

Analiza psychometryczna polskiej wersji Defense Style Questionnaire (DSQ-40) w nieklinicznej grupie młodych dorosłych

Marta Mrozowicz-Wrońska
Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (1), p. 13–18
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0002
Streszczenie

Cel: Polska wersja kwestionariusza Defense Style Questionnaire (DSQ-40) jest stosowana jako narzędzie pomiaru dojrzałości mechanizmów obronnych w polskiej praktyce badawczej. Celem prezentowanych badań była analiza psychometryczna tego narzędzia, a przede wszystkim jego rzetelności. Materiał i metoda: Przeprowadzono analizę rzetelności i analizę czynnikową kwestionariusza DSQ-40 w nieklinicznej próbie młodych dorosłych (n = 341). Wyniki: Współczynnik alfa Cronbacha dla wszystkich trzech czynników był nieco niższy niż ten uzyskany w badaniach z użyciem oryginalnej wersji kwestionariusza i tylko w przypadku czynnika niedojrzałego jego wartość przekroczyła 0,70. Analiza rzetelności każdej skali z osobna ujawniła duże zróżnicowanie współczynnika alfa – od alfa większego niż 0,80 w przypadku Autystycznego fantazjowania do nawet negatywnych wartości dla Dewaluacji. Bardzo podobne rezultaty otrzymano, analizując współczynnik rzetelności Spearmana–Browna. Korelacje między pozycjami kwestionariusza w danej skali dla większości skal były niskie, tylko w przypadku Autystycznego fantazjowania korelacja była duża (r = 0,70); w przypadku Dewaluacji, Zaprzeczenia i Rozszczepienia korelacje były nieistotne statystycznie. Tylko cztery pozycje kwestionariusza korelowały z ogólnym wynikiem danego czynnika silniej niż r = 0,40, a dla pięciu pozycji korelacja była mniejsza niż r = 0,10. Analiza głównych składowych ujawniła piecioczynnikową strukturę. Pięcioczynnikowy model wyjaśniał 51,19% wariancji. Wnioski: Polska wersja kwestionariusza DSQ-40 oferuje możliwość łatwego i szybkiego pomiaru dojrzałości mechanizmów obronnych, jednak jej rzetelność jest problematyczna.

Słowa kluczowe
DSQ-40, psychometria, mechanizmy obronne