LOGO
pl en

Osobowościowe korelaty fobii społecznej a satysfakcja seksualna – badania wstępne

Damian Kowalski1, Karolina Zalewska-Łunkiewicz2

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (4), p. 364–372
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0044
Streszczenie

Cel: W badaniu wstępnie przeanalizowano poziom satysfakcji seksualnej osób z fobią społeczną, stanowiącej aspekt jakości funkcjonowania w bliskich kontaktach społecznych. Weryfikowano też osobowościowe korelaty lęku społecznego, jakie wiążą się z wymiarami seksualnej satysfakcji. Kontrolowano wybrane aspekty aktywności seksualnej. Metoda: Przebadano 26 osób dorosłych ze zdiagnozowaną fobią społeczną i 35 osób zdrowych za pomocą Kwestionariusza Osobowości Eysencka [Eysenck Personality Questionnaire, EPQ-R(S)], Skali Nieśmiałości Cheeka i Bussa (Cheek and Buss Shyness Scale, CBSS), Kwestionariusza Zachowań Związanych z Wystąpieniami Publicznymi (Public Speaking Anxiety Questionnaire, GFER), Skali Satysfakcji Seksualnej (Sexual Satisfaction Scale, SSS). Wyniki: Osoby z fobią społeczną doświadczały niższego poziomu emocjonalnej satysfakcji seksualnej niż osoby z grupy porównawczej, ale grupy nie różniły się pod względem satysfakcji seksualnej ogólnej, fizycznej i związanej z poczuciem kontroli. Najsilniejszy związek z satysfakcją emocjonalną w badanej próbie wykazano w przypadku nieśmiałości, nie odnotowano korelacji poziomu tej satysfakcji z objawami lęku w sytuacji społecznej ekspozycji. Wnioski: Wstępne rezultaty zachęcają do dalszej eksploracji tematu – sugerują dominację aspektu emocjonalnego w uwarunkowaniach satysfakcji seksualnej osób z fobią społeczną.

Słowa kluczowe
lęk społeczny, satysfakcja seksualna, cechy osobowości