LOGO
pl en

Problematyka pracy emocjonalnej w zawodach medycznych. Przegląd literatury naukowej z lat 2010–2017

Maciej Załuski, Marta Makara-Studzińska

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (2), p. 194–199
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0023
Streszczenie

Wstęp: W trakcie kontaktu pracownika medycznego z pacjentem zachodzą zjawiska związane z regulacją emocji nazywane pracą emocjonalną. Celem artykułu był przegląd literatury fachowej dotyczącej pracy emocjonalnej występującej w zawodach medycznych. Materiał i metoda: Za pomocą baz danych EBSCO, Medline, ScienceDirect, Ovid MEDLINE oraz wyszukiwarki PubMed wybrano artykuły anglojęzyczne i pełnotekstowe opublikowane w latach 2010–2017. Wyniki: Wybrano 62 artykuły spełniające założone kryteria do opisu omawianego zagadnienia. Artykuły dotyczyły czterech grup tematycznych: występowania pracy emocjonalnej w różnych zawodach medycznych, intrapersonalnych aspektów pracy emocjonalnej, interpersonalnych i organizacyjnych aspektów pracy emocjonalnej oraz negatywnych jej następstw. Wnioski: Rokrocznie rośnie liczba artykułów przeglądowych i źródłowych potwierdzających występowanie pracy emocjonalnej w zawodach medycznych. Praca emocjonalna w służbie zdrowia jest zjawiskiem nadal zbyt mało upowszechnionym, brakuje specjalistycznych kursów adresowanych do pracowników oraz zmian organizacyjnych sprzyjających konstruktywnym metodom radzenia sobie z negatywnymi jej następstwami.

Słowa kluczowe
inteligencja emocjonalna, empatia, opieka, stres zawodowy, wypalenie zawodowe