LOGO
pl en

Analiza zgłoszeń do Izby Przyjęć Szpitala Psychiatrycznego w Bielsku-Białej związanych z zaburzeniami psychotycznymi wynikającymi z używania substancji psychoaktywnych

Magdalena Joanna Kaizer-Będkowska, Krzysztof Artur Kucia
Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (2), p. 160–165
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0018
Streszczenie

Wstęp: Choć używanie substancji psychoaktywnych jest w dzisiejszych czasach coraz bardziej popularne, wciąż nie ma zbyt wielu danych na temat zaburzeń psychotycznych związanych z toksycznością tych substancji. Celem niniejszego artykułu jest opis zaburzeń psychotycznych wśród pacjentów zgłaszających się na Izbę Przyjęć jednego ze szpitali psychiatrycznych w Bielsku-Białej w okresie siedmiu lat. Materiał i metody: Retrospektywna analiza przypadków osób, które w okresie od stycznia 2010 do grudnia 2016 roku zgłosiły się do Oddziału Ratunkowego i zostały przyjęte na Oddział Psychiatryczny w Bielsku-Białej z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych i zaburzenia zachowania spowodowanych naprzemiennym przyjmowaniem środków psychoaktywnych. Kryterium wykluczającym było wcześniejsze lub jednoczesne rozpoznanie zaburzeń psychotycznych na podłożu choroby psychicznej. Do analizy danych użyto statystyki opisowej, do wykonywania obliczeń statystycznych – bezpłatnego oprogramowania arkusza kalkulacyjnego. Wyniki: W badanym okresie było 5769 hospitalizacji, przyczynę 156 stanowiły zaburzenia psychotyczne związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. Przeciętny pacjent był 26-letnim mężczyzną z wykształceniem niższym, bezrobotnym i samotnym. W prawie jednej trzeciej przypadków odnotowano dodatkowo nadużywanie alkoholu. W odniesieniu do stanu psychicznego najczęściej zgłaszanymi objawami były: urojenia (63,5%), omamy (50%), myśli samobójcze (14,1%), znaczne pobudzenie psychoruchowe (31,4%). W 60,2% przypadków odnotowano agresywne zachowania. Wnioski: Większość hospitalizacji wiązała się z takimi objawami, jak urojenia i halucynacje. Poważnym problemem było agresywne zachowanie pacjentów stanowiące zagrożenie dla innych. Stosowanej substancji często nie udało się zidentyfikować.

Słowa kluczowe
nowe substancje psychoaktywne, dopalacze, zaburzenia psychotyczne