LOGO
pl en

Wczesne nieadaptacyjne schematy a poziom depresji u osób uzależnionych od alkoholu

Maciej Jabłoński, Jan Chodkiewicz

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (3), p. 165–171
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0018
Streszczenie

Cel: Celem przeprowadzonego badania było sprawdzenie, czy istnieje związek między wczesnymi nieadaptacyjnymi schematami wyróżnionymi przez Younga i współpracowników a depresją u osób uzależnionych od alkoholu. Podjęto też próbę odpowiedzi na pytanie o związki schematów z wybranymi zmiennymi dotyczącymi uzależnienia od alkoholu, a także występowaniem tendencji suicydalnych u alkoholików. Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 77 osób uzależnionych od alkoholu – 19 kobiet oraz 58 mężczyzn. Zastosowano Kwestionariusz Schematów Younga (Young Schema Questionnaire, YSQ-S3), Skalę Depresji Becka (Beck’s Depression Inventory, BDI), Michigan Alcoholism Screening Test (MAST). Wyniki: Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, iż 16 z 18 schematów jest powiązanych dodatnio i istotnie statystycznie z poziomem depresji u osób uzależnionych od alkoholu. Najsilniejsze związki odnotowano w przypadku schematu deprywacji emocjonalnej, izolacji/wyobcowania i podporządkowania. Stwierdzono także związki schematów z głębokością uzależnienia oraz wiekiem rozpoczęcia picia. Różnice w natężeniu niektórych schematów występowały również między osobami doświadczającymi myśli samobójczych i osobami bez tych myśli. Wnioski: Należy rozważyć włączenie do terapii odwykowej pracy ukierunkowanej na zmiany destrukcyjnych schematów poznawczych występujących u osób uzależnionych. Dotyczy to zwłaszcza schematu izolacji społecznej, deprywacji emocjonalnej i podporządkowania. Istnieje również potrzeba prowadzenia dalszych badań tego obszaru problemowego.

Słowa kluczowe
uzależnienie od alkoholu, depresja, schematy poznawcze