LOGO
pl en

Zagrożenia zdrowia i życia powiązane z agresywnym zachowaniem pacjentów ze zdiagnozowanym alkoholowym zespołem abstynencyjnym

Marcin Mitał, Adam Rzeźnicki, Włodzimierz Stelmach

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (2), p. 86–90
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0012
Streszczenie

Alkoholowy zespół abstynencyjny jest jednym z najpoważniejszych zaburzeń wynikających z uzależnienia od alkoholu. Dodatkowo w trakcie jego przebiegu może dojść do powikłań z wystąpieniem halucynacji oraz pełnoobjawowym majaczeniem alkoholowym włącznie. Lekarze i ratownicy medyczni w kontaktach z takimi pacjentami często spotykają się z agresywnym zachowaniem. Celem pracy było zbadanie skali wspomnianego zjawiska oraz próba jego scharakteryzowania. Badania polegały na analizie kart chorobowych pacjentów z rozpoznanym, w chwili przyjęcia, alkoholowym zespołem abstynencyjnym. Z badań tych wynikało, że zachowania agresywne występowały w 25% przypadków. Najczęściej agresja była skierowana na otoczenie pacjenta i dotyczyła majaczenia alkoholowego. Wnioski: 1) Agresywne zachowanie jest dość poważnym problemem, występującym u co czwartego badanego pacjenta. Przyczyny tego stanu bywają różne, a członkowie załóg karetek pogotowia i lekarze oddziałów szpitalnych muszą być uważni i przygotowani na różnego rodzaju gwałtowne zachowania, skierowane nie tylko na personel, ale także na samego pacjenta. 2) Agresywne zachowanie było obserwowane zdecydowanie częściej w przypadku majaczenia alkoholowego. 3) Agresja pacjentów z alkoholowym zespołem abstynencyjnym skierowana jest w blisko ⅔ przypadków na otoczenie pacjenta.

Słowa kluczowe
alkohol, agresja, alkoholowy zespół abstynencyjny, delirium