LOGO
pl en

„Prawopółkulowa” komunikacja językowa a funkcjonowanie intelektualne u dzieci z ADHD

Natalia Jędrzejowska1, Aneta Rita Borkowska2

Affiliacja i adres do korespondencji
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (2), p. 72-82
Streszczenie

Celem przeprowadzonych badań było określenie poziomu funkcjonowania dzieci z ADHD w zakresie komunikacji językowej realizowanej z istotną aktywnością prawej półkuli mózgu. W kontekście badanych procesów językowych interesujące wydają się zagadnienie funkcjonowania intelektualnego dzieci z ADHD i jego współzależność z umiejętnościami „prawopółkulowej” komunikacji językowej. W badaniach wzięło udział 30 chłopców z objawami ADHD i 30 chłopców zdrowych, których podzielono na 2 grupy wiekowe: 8-11 i 12-14 lat. Zastosowano WISC-R w celu oceny funkcjonowania poznawczego osób badanych oraz Baterię Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu – RHLB-PL oraz dostosowaną do dzieci młodszych zmodyfikowaną wersję RHLB-PL (w opracowaniu własnym) wraz z próbami eksperymentalnymi. Grupy kryterialna i kontrolna nie różniły się istotnie w wartościach ilorazu inteligencji w skali pełnej, słownej i bezsłownej WISC-R, czyli w głównych wskaźnikach poziomu zdolności poznawczych. Jednakże trzy podtesty Skali Inteligencji różnicują grupę dzieci z ADHD i grupę dzieci bez ADHD. Dzieci z ADHD gorzej radzą sobie z wykonywaniem zadań wchodzących w skład podtestu Arytmetyka i podtestu Labirynty, natomiast lepiej z wykonaniem zadań podtestu Układanki. Nie stwierdzono różnic pomiędzy badanymi z ADHD i bez zaburzenia w miarach „prawopółkulowego” funkcjonowania językowego w obu grupach wiekowych. Wykazano istnienie umiarkowanych korelacji dodatnich pomiędzy IQ w skali pełnej i słownej oraz podtestami skali słownej WISC-R a wynikami RHLB-PL.

Słowa kluczowe
komunikacja językowa, RHLB-PL, iloraz inteligencji, ADHD, prawa półkula mózgu