LOGO
pl en

Porównanie poziomu poczucia koherencji oraz jakości życia Anonimowych Alkoholików i studentów nadużywających narkotyków

Marcin Wnuk

Affiliacja i adres do korespondencji
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (2), p. 96-102
Streszczenie

Wstęp: Celem przeprowadzonego projektu badawczego było zbadanie, czy pomiędzy jednostkami nadużywającymi narkotyków i Anonimowymi Alkoholikami istnieje różnica w jakości życia oraz poczuciu koherencji. Dodatkowym celem było sprawdzenie prawdziwości założenia o istnieniu zależności pomiędzy zaangażowaniem w realizację Programu 12 Kroków, długością abstynencji oraz długością pobytu w ruchu samopomocy a poczuciem koherencji tak samo jak pomiędzy poczuciem koherencji a jakością życia. Metoda: Osobami badanymi było 93 uczestników spotkań grup Anonimowych Alkoholików oraz 32 osoby nadużywające narkotyków. Zastosowano następujące narzędzia badawcze: Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SOC-29), Skalę Poczucia Beznadziejności Becka (BHS), Drabinkę Cantrila, skalę dotyczącą oceny zadowolenia z poszczególnych sfer życia oraz jednopytaniowe skale dotyczące pragnienia życia, pasji życia i poczucia szczęścia z perspektywy ostatnich dni życia, zaangażowania w realizację Programu 12 Kroków, długości abstynencji oraz długości pobytu w ruchu samopomocy. Wyniki: Anonimowi Alkoholicy w porównaniu z jednostkami nadużywającymi narkotyków mają większe pragnienie życia, pasję życia, satysfakcję z życia, postrzegają siebie jako bardziej szczęśliwych, mają mniejsze poczucie beznadziejności oraz prezentują większy poziom zaradności i sensowności. Poczucie koherencji było pozytywnie związane z zaangażowaniem w realizację Programu 12 Kroków. Zanotowano istnienie zależności pomiędzy poczuciem koherencji i wszystkimi ogólnymi wskaźnikami jakości życia, włączając pragnienie życia, pasję życia, ocenę szczęścia, satysfakcję z życia oraz poczucie beznadziejności. Poczucie koherencji korelowało również z oceną zadowolenia z 13 spośród 16 badanych sfer życia: małżeństwa, z okolicy, w której żyją, z sytuacji finansowej rodziny, ze stosunków z kolegami, z osiągnięć życiowych, z sytuacji w kraju, z pracy lub nauki, z własnej sytuacji społecznej, z perspektyw na przyszłość, z życia seksualnego, ze sposobów spędzania wolnego czasu, z dzieci oraz norm moralnych społeczeństwa.

Słowa kluczowe
Anonimowi Alkoholicy, jakość życia, poczucie koherencji, abstynencja, Program 12 Kroków