LOGO
pl en

Analiza profilów osobowości, temperamentu oraz płci psychologicznej w kontekście Heteroseksualnej – Homoseksualnej Skali Kinseya

Affiliacja i adres do korespondencji
Streszczenie

Cele badawcze: Przeprowadzone badania miały na celu określenie profilów osobowości i temperamentu oraz ewentualnych różnic dotyczących płci psychologicznej prezentowanych przez osoby homo-, bi- i heteroseksualne.

Metody: W badaniu zastosowano 16-czynnikowy Kwestionariusz Osobowości Cattella, Kwestionariusz Temperamentu FCZ-KT oraz Inwentarz Płci Psychologicznej (IPP).

Badani: Udział w badaniu wzięły 22 kobiety heteroseksualne, 9 biseksualnych oraz 23 lesbijki. Grupa mężczyzn składała się z 29 heteroseksualnych oraz 45 homoseksualnych mężczyzn.

Wyniki: Różnice istotne statystycznie stwierdzono między grupami kobiet heteroseksualnych i homoseksualnych w pięciu czynnikach: czynniku I – Wrażliwość (p=,040), czynniku N – Racjonalizm (p=,050), czynniku O – Depresyjna Niepewność Siebie (p=,024), czynniku Q1 – Radykalizm (p=,008) oraz czynniku Q4 – Napięcie Nerwowe (p=,027). Analiza uzyskanych wyników ukazała różnice istotne statystycznie pomiędzy kobietami biseksualnymi i homoseksualnymi w czterech czynnikach: czynniku I – Wrażliwość (p=,001), czynniku M – Niekonwencjonalność (p=,039), czynniku O – Depresyjna Niepewność Siebie (p=,007) oraz czynniku Q4 – Napięcie Nerwowe (p=,004). Uzyskane wyniki w grupie mężczyzn wykazały istnienie różnic między mężczyznami hetero- i homoseksualnymi w trzech czynnikach: czynniku I – Wrażliwość (p=,021), czynniku O – Depresyjna Niepewność Siebie (p=,013) oraz czynniku Q1 – Radykalizm (p=,001). Różnice pomiędzy lesbijkami i kobietami heteroseksualnymi dotyczyły trzech wymiarów temperamentu: Wytrzymałość (p=,010), Aktywność (p=,009) oraz Reaktywność Emocjonalna (p=,034). Różnice pomiędzy kobietami biseksualnymi i homoseksualnymi stwierdzono w skalach: Wytrzymałość (p=,001), Aktywność (p=,008) oraz Perseweratywność (p=,002). W grupie mężczyzn stwierdzono jedynie istnienie różnic w skali Żwawość (p=,001).

Słowa kluczowe
orientacja seksualna, osobowość, temperament, płeć, skala Kinseya