LOGO
pl en

Stężenie oreksyn A i B (OXA i OXB) oraz greliny (GRE) w osoczu chorych z jadłowstrętem psychicznym – doniesienie wstępne

Affiliacja i adres do korespondencji
Streszczenie

W powstawaniu jadłowstrętu psychicznego (anorexia nervosa, AN) rozpatruje się udział peptydów oreksygenicznych i anoreksygenicznych. Celem pracy było zbadanie zależności pomiędzy stężeniami: oreksyn A i B (OXA i OXB) oraz greliny (GRE) w osoczu a wskaźnikiem masy ciała (BMI) u chorych z AN. Badaniem objęto 25 dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym. Grupę odniesienia stanowiło 20 zdrowych dziewcząt. U wszystkich oznaczano jednorazowo w osoczu stężenie OXA, OXB, GRE i glukozy. U chorych z AN, spośród trzech analizowanych peptydów oreksygenicznych: OXA, OXB i GRE jedynie dwa z nich – OXA i GRE zmieniły istotnie swoje stężenie w osoczu w ostrej fazie choroby. Stężenie OXA w osoczu chorych z AN było statystycznie istotnie niższe, a stężenie GRE – statystycznie istotnie wyższe niż w grupie odniesienia. Jednocześnie wykazano statystycznie istotną dodatnią korelację pomiędzy stężeniem OXA a wartością BMI i statystycznie istotną ujemną korelację pomiędzy stężeniem GRE a BMI.

Słowa kluczowe
jadłowstręt psychiczny, peptydy oreksygeniczne